Vybavovanie podnetov

Vnútorný systém vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti