Politika SIM

Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá sa svojou činnosťou sústreďuje na realizáciu stavebných projektov v oblasti pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva ako napr. razenie a betonáž podzemných stavieb, ako sú cestné a železničné tunely, v sortimente špeciálneho zakladania stavieb sa sústreďujeme na vŕtanie veľkopriemerových pilót, mikropilót, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov.

Vrcholový manažment spoločnosti, v nadväznosti na implementované a certifikované systémy manažérstva kvality (STN EN ISO 9001), environmentálneho manažérstva (STN EN ISO 14001) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (STN OHSAS 18001) stanovuje tieto základné zásady systému integrovaného manažérstva, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

 • považovať spokojnosť zákazníkov za hlavný ukazovateľ a kvalitu chápať ako plné uspokojenie potrieb a očakávaní zákazníkov
 • zabezpečiť kvalitu stavebných diel, výrobkov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a na najmodernejšej úrovni
 • dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadiť tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci
 • systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť a zručnosť a v neposlednom rade aj povedomie v oblasti kvality
 • každý zamestnanec spoločnosti musí byť presvedčený o tom, že kvalita realizovaných služieb, poskytovaných našou spoločnosťou je prvoradá a dobré meno spoločnosti vytvárajú všetci jej zamestnanci

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

 • trvale zlepšovať realizované činnosti a pracovné podmienky našich zamestnancov tak, aby bol minimalizovaný ich negatívny dopad na životné prostredie
 • prevádzkovať svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou ŽP, nevyhovujúce zariadenia a technológie nahradzovať vhodnejšími a výkonnejšími
 • efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach a obmedzovať objem odpadov
 • zvyšovať a prehlbovať povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami
 • udržiavať poriadok na staveniskách a na pracoviskách
 • vyžadovať od svojich obchodných partnerov aktívny a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia
 • komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP

 • dôrazne dbať na praktické uplatnenie všetkých legislatívnych, technických a organizačných opatrení identifikovaním bezpečnostných rizík a prevencie
 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy pri uvádzaní nových technológií a zariadení s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, ochranu zamestnancov, prevenciu a získavanie nových poznatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dbať na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej správy
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov na všetkých stupňoch prac. procesu s cieľom posilňovať ich právne vedomie v oblasti BOZP
 • predchádzať nehodám, pracovným úrazom a chorobám z povolania dodržiavaním platných predpisov o BOZP a presadzovať ich dodržiavanie aj u zamestnancov cudzích organizácií