Aktivity spoločnosti

TUBAU, a.s. sa špecializuje na realizáciu projektov v podzemnom staviteľstve, inžinierskych stavbách a zabezpečuje úplný sortiment špeciálneho zakladania stavieb. Pre všetky realizované práce má k dispozícii komplexné strojové a technologické vybavenie, odbornosťou a skúsenosťami kvalifikovaný pracovný kolektív od riadiacich až po robotnícke profesie.

V sortimente prác podzemného staviteľstva ponúka:

Razenie, rekonštrukcie a betonáž pre

podzemné komunikačné objekty

 • cestné tunely
 • železničné tunely
 • metrá
 • hydroenergetické tunely
 • podchody
 • vodohospodárske stavby
 • prieskumné a únikové štôlne

veľkopriestorové podzemné diela

 • podzemné sklady
 • garáže
 • zásobníky

V sortimente inžinierskych stavieb ponúkame:

Novostavby a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb

 • výkopovou technológiou
 • bezvýkopovou technológiou

V sortimente prác špeciálneho zakladania objektov pozemného a inžinierskeho staviteľstva ponúka progresívne technológie:

Realizácia podzemných stien

 • podzemné konštrukčné steny prefabrikované/monolitické
 • podzemné pilótové steny konštrukčné/tesniace
 • podzemné tesniace steny
 • injektované podzemné steny
 • štetovnicové steny trvalé a dočasné

Vrtné a injekčné práce

 • horninové kotvy – lanové/tyčové
 • injektované mikropilóty
 • injektované klince – paženie striekaným betónom
 • injekčné vrty – tesniace clony, spevňovanie podložia
 • trysková injektáž
 • odvodňovacie horizontálne vrty

Pilótové základy

 • malopriemerové pilóty
 • veľkopriemerové pilóty
 • CFA pilóty

Firma vyrába

 • lanové kotvy
 • klince
 • armovacie koše
 • mikropilóty
 • zámočnícke výrobky